BROADCAST VÍDEO 

Fins ara quan es volia distribuir o editar continguts de vídeo s’havia de fer mitjançant cinta. Amb els sistemes de Gestió i Distribució d’Assets desenvolupats per Anglatècnic evitem l’edició/distribució de vídeo utilitzant cintes. Els vídeos digitalitzats ens permeten utilitzar eines informàtiques per l’edició i/o distribució a través de xarxes IP.
Característiques generals:

 • Accés universal a través d’Internet i des de qualsevol punt amb accés a aquesta xarxa. Per tant, s’utilitzen protocols estàndards IP tant per les interfícies com per la transferència d’informació i fitxers. La interfície d’usuari es realitza sobre protocols HTTP (Web).
 • Independència de l’entorn de treball. D’aquesta manera no es limita l’accés a l’entorn a un Hardware i Software determinat. Utilitzant protocols estàndards i oberts es permet que qualsevol equip (PC, Mòbil 3G, …) pugui accedir a l’entorn.
 • Compartició de continguts entre diferents Organitzacions. El sistema permet l’intercanvi de continguts entre Empreses.
iClip

El sistema Nube és una plataforma web per al lliurament de materials de producció a una emissora de televisió per part de productores externes i internes, per a la seva validació i descàrrega en els sistemes de catalogació interna de l’emissora. Està dissenyat específicament per a emissores, ja que hi ha molts requisits i validacions úniques que s’han de realitzar a cadascun dels materials que s’entregaran, com ara el Màster d’Emissió, promocions, arxius d’accessibilitat, arxius comercials, metadades de programes, etc.

Les característiques principals són:

 • Compatibilitat amb qualsevol navegador actual del mercat, requisit imprescindible per al funcionament correcte en sistemes de radiodifusió. A més, és web-responsive i es pot utilitzar en dispositius mòbils i tauletes.
 • Allotjament i emmagatzematge al núvol: la plataforma està allotjada en una plataforma al Cloud. L’emmagatzematge d’arxius lliurats per productores externes és un servei allotjat al Cloud, per a més escalabilitat, disponibilitat i fiabilitat.
 • Seguretat del contingut: accés web restringit mitjançant inici de sessió usuari/contrasenya amb MFA. La informació confidencial de la base de dades està encriptada. Tots els fitxers de Cloud Storage estan protegits perquè l’accés només estigui disponible segons els permisos garantits en la configuració de cada usuari al sistema Nube.
 • Catalogació intuïtiva: la catalogació es basa en Assets, que es corresponen amb un únic capítol, amb tots els materials i metadades requerits en un mateix formulari. Estan lligats a la temporada i la producció, així com a canals d’emissió i tipus de contingut.
 • Entorns d’usuari separats:
  • Administració per al control i seguiment del sistema.
  • Àrea Externa per a productores i verificacions de productors.
  • Àrea Interna per al lliurament de continguts finals i metadades als usuaris del canal.
 • Interconnectivitat: Nube està interconnectat amb un sistema de control de qualitat de media per complir amb els requisits d’arxiu dels fitxers máster de vídeo, fitxers EBU-WAVE d’audiodescripció, fitxers de vídeo de llengua de signes, etc. així com amb els sistemes interns de l’emissora per importar les metadades del programa, ingesta específica d’arxius o rebre les sol·licituds de producció interna a productors externs.
 • Motors: Disposa de diversos motors en segon pla per realitzar tasques com a processos de transcodificació de vídeo, notificacions, ingesta a servidors FTP de l’emissora de televisió, processos de control de qualitat de sol·licitud i recepció, etc.
El sistema netClip  permet l’intercanvi de continguts audiovisuals a través de xarxes IP connectades. L’intercanvi de vídeos es dur a terme a través d’una interfície Web on l’usuari pot fer una cerca dels vídeos, consultar una llista dels vídeos disponibles i realitzar la compra de vídeos.

Característiques principals:Netclipc mosaic view

 • Els usuaris poden carregar i descarregar vídeos cap/des del sistema, transcodificant-lo al format desitjat. S’utilitza el códec de vídeo h264 per emmagatzemar i descarregar els vídeos. Aquestes operacions es realitzen en segon pla, amb el què l’usuari pot seguir treballant.
 • S’utilitzen Assets per catalogar els vídeos amb les seves metadades i els arxius associats.
 • Cada Asset té diverses instàncies, com alta qualitat, baixa qualitat, keyframes…
 • S’utilitza un motor de cerca utilitzant la informació de les metadades per mostrar els resultats, en llista o mosaic.
 • Es poden programar i automatitzar processos, com generació d’un vídeo en baixa qualitat o eliminació d’assets per estalviar espai en disc.
 • Notificacions via e-mail: nou vídeo disponible, nou usuari, vídeo eliminat, procés finalitzat…
 • Administració de perfils i configuracions del sistema.
 • Límit de descàrrega depenent del perfil d’usuari.
 • Emmagatzemament de vídeo i arxius associats basat en el Cloud (Google Drive…).
 • Generació d’informes personalitzats.
 • L’ús d’un Middleware assegura que el sistema netClip pot comunicar-se amb qualsevol sistema MAM (Multimedia Asset Manegement).
CASTMONITOR és un sistema de vigilància i supervisió remota de senyals de televisió analògica, televisió digital, i radio FM per a radiodifusors, organismes de control audiovisual i operadores de xarxes de difusió.

Arquitectura del sistema:cast_monitor

El sistema està composat per un servidor central i diverses unitats de mesura distribuïdes en l’àrea de cobertura de les senyals a monitorar. El servidor ofereix una aplicació web des de la qual els usuaris autoritzats poden consultar l’estat de les emissions i gestionar les unitats de mesura.

Les unitats de mesura reben les ordres del servidor, les executen generant captures dels continguts i mesures de qualitat, que posteriorment s’envien al servidor.

El servidor emmagatzema tota la informació generada per les unitats, a més de les dades necessàries pel funcionament del sistema: usuaris i permisos, centres emissors, gestió d’alarmes… Tota aquesta informació es publica en l’entorn web del sistema per a que sigui accessible a tota l’organització, de manera que es pot fer un control dels continguts amb les captures emmagatzemades, i un control de la qualitat del senyal amb les mesures tècniques realitzades.

Característiques generals:

 • El sistema permet la mesura de paràmetres radioelèctrics de les emissions que es volen monitorar, amb la possibilitat de disparar alarmes (e-mail i/o SMS) en cas de detecció de nivells fora dels llindars programats.
 • El sistema també pot programar enregistraments dels continguts de vídeo, àudio, teletext, interactius, etc, de les emissions de TDT, televisió analògica i radio FM.
 • El sistema també permet programar l’emmagatzemament de programes de vídeo i/o àudio entre unes hores a fi de poder veure/escoltar i analitzar els seus continguts.
 • També permet la visualització i/o audició remota en temps real dels continguts mitjançant streaming en formats comprimits, i amb qualitat configurable (MPEG4 per vídeo i MPEG1 Layer 3 per ràdio).

Funcionalitats de Televisió Analógica:

 • Nivells de portadora de vídeo, portadora de croma i portadora d’àudio.
 • Relació de portadores Vídeo/àudio.
 • Tipus i nivell de portadora de segon àudio.
 • Relació C/N.
 • Mesura de nivell de canals adjacents.
 • Captura de frame de vídeo.
 • Captura de frame de Teletext.
 • Captura de seqüència de vídeo.
 • Emmagatzemament d’un programa entre unes determinades hores.
 • Streaming de vídeo.
 • Captura de línies de test VBI.

Funcionalitats de Televisió Digital:

 • Nivell de senyal digital.
 • BER.
 • Trobar els serveis d’un canal.
 • Captura de frame de vídeo d’un servei del múltiplex.
 • Captura de seqüència de vídeo d’un servei del múltiplex.
 • Emmagatzemament d’un programa entre unes determinades hores.
 • Streaming d’un servei del múltiplex.
 • Captura de Transports Stream d’un múltiplex.

Funcionalitats de Radio FM:

 • Nivell de portadora FM.
 • Mesura de paràmetres RDS.
 • Captura de seqüència d’àudio.
 • Emmagatzemament d’un programa entre unes determinades hores.
 • Streaming d’àudio.

Unitat de mesura:

Cada unitat de mesura està composada per un equip mesurador de camp i un PC amb el hardware i les aplicacions per realitzar les funcionalitats de televisió i de radio. Les accions programades poden ser periòdiques o fixades a una certa hora del dia. Una unitat, depenent del hardware instal·lat, pot suportar múltiples captures de televisió, radio i mesures radioelèctriques simultàniament.

Sistema de servidor central:

El sistema servidor central incorpora una base de dades, un servidor FTP i un servidor web que li permeten realitzar les diferents tasques de comunicació i gestió amb les unitats de mesures, la descàrrega, l’emmagatzemament i la publicació de resultats.

L’aplicació web de CAST MONITOR és la interfície que s’ofereix als usuaris per gestionar el sistema de mesures i consultar els resultats. Permet controlar l’estat de totes les unitats de mesures desplegades, mitjançant codis de colors i un mapa de situació.

A través d’aquesta interfície es programen els enregistraments dels senyals de vídeo i àudio amb diferents graus de qualitat. A nivell de consulta, la interfície web permet visualitzar les mesures realitzades, així com la reproducció de les captures tant de TV com de Radio, i també les emissions en directe rebudes per cada unitat mitjançant streaming.

L’accés dels usuaris a les diferents possibilitats del sistema es pot regular mitjançant l’assignació de diversos perfils i permisos totalment configurables via el mateix entorn web.

CAST MONITOR permet definir uns llindars sobre les mesures de qualitat per definir quan són correctes. Aquest mecanisme permet la detecció d’alarmes en les mesures, les quals es notifiquen mitjançant tres vies:

 • Publicació en l’entorn web.
 • Avís a través de e-mail i SMS.
 • Avís a través de protocol de GPI ModBus.

Avantatges:

 • Monitoratge i enregistrament del contingut de senyals de TV analògica, TDT i radio FM en un únic sistema.
 • Funcionalitats de mesura avançades amb flexibilitat de configuració.
 • Arquitectura del sistema escalable en funció del número de punts de mesura requerits.
 • Útil per control de continguts emesos.